teisipäev, 6. november 2018

Kuidas kontrollida, kas IP-aadress pole sattunud spämminimekirja

Üks võimalus kontrolida, mida e-maili server sinu IP-st arvab on teha telnet käsk
"telnet mail.neti.ee 25" ja vaadata, mis vastuseks tuleb

Lõppkasutajale võib teha ekraani peale nupu, kliki seda ja vaata mida kostab

byte[] bytes = new byte[2048];
// Connect the socket to the remote endpoint. Catch any errors.
try
{
                IPHostEntry ipHostInfo = Dns.GetHostEntry(this.LiteralEpostiServer.Text.Trim());
                IPAddress ipAddress = ipHostInfo.AddressList[0];
                Socket sende = new Socket(ipAddress.AddressFamily, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
                sende.Connect(ipAddress, Convert.ToInt32(this.LiteralPort.Text.Trim()));
                this.CustomValidator2.ErrorMessage = String.Format("Socket connected to {0}", sende.RemoteEndPoint.ToString());
                this.CustomValidator2.IsValid = false;
                // Encode the data string into a byte array.
                byte[] msg = Encoding.ASCII.GetBytes("This is a test<EOF>");

                // Send the data through the socket.
                int bytesSent = sende.Send(msg);

                // Receive the response from the remote device.
                int bytesRec = sende.Receive(bytes);
                this.CustomValidator3.ErrorMessage = String.Format("Echoed test = {0}", Encoding.ASCII.GetString(bytes, 0, bytesRec));
                this.CustomValidator3.IsValid = false;
                // Release the socket.
                sende.Shutdown(SocketShutdown.Both);
                sende.Close();
}
catch (ArgumentNullException ane)
{
                this.CustomValidator1.ErrorMessage = "ArgumentNullException: " + ane.ToString();
                this.CustomValidator1.IsValid = false;
}
catch (SocketException se)
{
                //Console.WriteLine("SocketException : {0}", se.ToString());
                this.CustomValidator1.ErrorMessage = "SocketException: " + se.ToString();
                this.CustomValidator1.IsValid = false;
}
catch (SystemException ex)
{
                this.CustomValidator1.ErrorMessage = ex.Message;
                this.CustomValidator1.IsValid = false;
}

Kui vaja lugeda SQL DBMail serveri profiilist andmed, siis selleks järgmine salvestatud protseduur, mis kasutab lõpuks msdb.dbo.sysmail_help_account_sp protseduuri

ALTER PROCEDURE [dbo].[E_POSTI_SERVER_PROFIILIST]
WITH EXECUTE AS 'DBO'
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON
DECLARE @mail_profiil VARCHAR(100), @accountID INT
SET @mail_profiil = ( SELECT MAX(string) FROM DBO.DB_DEFAULT_PARAMS_S('MAIL_SERVER_PROFILE') WHERE erro=0 )
DECLARE @profiil TABLE (profile_id int, profile_name sysname, account_id int, account_name sysname, sequence_number int)
INSERT INTO @profiil EXEC msdb.dbo.sysmail_help_profileaccount_sp @profile_name=@mail_profiil
SET @accountID=(SELECT TOP 1 account_id FROM @profiil)
--SELECT * FROM @profiil
EXEC msdb.dbo.sysmail_help_account_sp  @account_id = @accountID
END


kolmapäev, 13. juuni 2018

Database Maili viga The EXECUTE permission was denied on the object 'sp_send_dbmail', database 'msdb', schema 'dbo'

Andmebaasis on protseduur, mis kutsub välja msdb.dbo.sp_send_dbmail protseduuri e-posti saatmiseks.

Kõik on nagu õieti, tehtud on kontod ja profiild ning andmebaasi loginid on lisatud msdb andmebaasi DataBaseMailUser rolli

aga e-post saatmisel annab vea The EXECUTE permission was denied on the object 'sp_send_dbmail', database 'msdb', schema 'dbo'

Lahendus on see, et andmebaas tuleb seada  TRUSTWORTHY režiimi, ehk

ALTER DATABASE andmebaasi_nimi SET TRUSTWORTHY ON

Saadetud e-postide olekut saab kontrollida päringuga
select * from msdb.dbo.sysmail_allitems

Kui on kasuatusel protseduurides EXECUTE AS konstruktsioon siis võib vaja minna muuta ka andmebaasi omanikku, näiteks

EXEC sp_changedbowner 'sa'

ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[andmebaas] TO [sa]


pühapäev, 8. aprill 2018

Andmeseti hoidmine peale päringut


Mõnikord siis baasi päring kestab kaua ja midagi pole teha, päring käib sekundeid ja kui soov pärast kasutada DataGridi tulpade sorteerimist siis pole aega oodata, teist korda baasist päringut teha ei ole mõtekas.

Lahendab olukorra nii, et päringustsaadud andmeseti paneb kas Sessioni või ViewState-e ja järgmistel operatsioonidel, näiteks tulpade sorteerimine kasutab salvestatud andmeseti tulemusi.

private DataTable dt
        {
            set { this.ViewState["dt"] = value; }
            get { return (DataTable)this.ViewState["dt"]; }
        }

Andmete lugemine DataSeti SqlDataReader-ist

SqlDataReader red = komm.ExecuteReader();
this.dt = new DataTable();
this.dt.Load(red);
this.GridViewVolad.DataSource = this.dt;
this.GridViewVolad.DataBind();

SqlDataSource-st, peale parameetritele väärtuste andmist

DataSourceSelectArguments args = new DataSourceSelectArguments();
DataView view = (DataView)SqlDataSourceYyrnikud.Select(args);
this.dt = view.ToTable();
this.GridView1.DataSource = this.dt;
this.GridView1.DataBind();

GridView sorteerimiseks on vajalikud meeles pidada sorteerimisjärjestus ja sortimisavaldus

        private string SortExpression
        {
            set { this.ViewState["SortExpression"] = value; }
            get
            {
                if (this.ViewState["SortExpression"] == null)
                {
                    this.ViewState["SortExpression"] = "ACCOUNT_ID";  //vaikimisi järjestus
                }
                return this.ViewState["SortExpression"].ToString();
            }
        }

        private string SortDirection
        {
            set { this.ViewState["SortDirection"] = value; }
            get
            {
                if (this.ViewState["SortDirection"] == null)
                {
                    this.ViewState["SortDirection"] = "";
                }
                return this.ViewState["SortDirection"].ToString();
            }
        }


        protected string GetSortingDirection()
        {
            if (this.SortDirection == "")
            {
                this.SortDirection = "DESC";
            }
            else if (this.SortDirection == "ASC")
            {
                this.SortDirection = "DESC";
            }
            else
                this.SortDirection = "ASC";

            return this.SortDirection;
        }

GridView-le aga tuleb lisada Sorting meetod

        protected void GridViewVolad_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e)
        {
            DataView view = this.dt.DefaultView;
            view.Sort = String.Format("{0} {1}", e.SortExpression, GetSortingDirection());
            this.SortExpression = e.SortExpression;
            this.GridViewVolad.DataSource = dt;
            this.GridViewVolad.DataBind();
        }

Kui nüüd GridView tulpasid sorteerida võetakse andmed this.dt DataTable-st ja baasist küsima ei minda.

pühapäev, 17. detsember 2017

SQL SERVER CLR serialization assembly

Kui juhtub, et SQL SERVER-i veebiteenuse poole pöörduv CLR hakkab pilduma viga

Cannot load dynamically generated serialization assembly. In some hosting environments assembly load functionality is restricted, consider using pre-generated serializer. Please see inner exception for more information.  System.IO.FileLoadException: LoadFrom(), LoadFile(), Load(byte[]) and LoadModule() have been disabled by the host

Siis soovitatakse luua selle DLL jaoks ka Serialization assembly. Selleks tuleb antud projekt
VisualStudio 2015 kõigepealt signeeridaSerializer dll tegemiseks kasutab sgen.exe käsurida

sgen /force /compiler:/keyfile:c:\Campus\KampusPdfInvoice\KampusPFDInvoice.snk KampusPdfInvoice.dll

tulemusena tekib KampusPdfInvoice.XmlSerializers.dll fail, mis
tuleb andmebaasi sisse lugeda peale originaal DLL sisselugemist, ehk kõigepealt

CREATE ASSEMBLY [KampusPdfInvoice] ..

ja siis

CREATE ASSEMBLY [KampusPdfInvoice.XmlSerializers] ...
neljapäev, 23. veebruar 2017

Ekraanikattega akna sulgemine ESC klahvivajutusega

Üllataval kombel ei leidnud selleks lihtsat lahendust, tuleb Javascriptiga jännata

Visuaalselt näeb välja nii, et klikid kugugi ja avaneb ekraaninkattega aken.Kasutame ModalPopupExtender-it mille ees näitab UserControli sisu
<asp:Label runat="server" ID="HForModal" style="display: none" />
<asp:Panel runat="server" ID="P1" ScrollBars="Auto" Wrap="true"  Width="80%" CssClass="modalPopup">
    <asp:Button ID="ButtonModalClose" ClientIDMode="Static" runat="server" CausesValidation="False" CssClass="actionButton" Text="<%$ Resources:resource, ButtonClose %>" />&nbsp;
    <uc3:BoxNeibhours ID="BoxNeibhours1" runat="server" kuupaevNahtav="false"/>
</asp:Panel>
<ajaxToolkit:ModalPopupExtender runat="server" ID="ModalPopupExtender1" X="120" BackgroundCssClass="moduleBackground" TargetControlID="HForModal" OkControlID="ButtonModalClose"
        CancelControlID="ButtonModalClose" PopupControlID="P1" BehaviorID="HForModal">
</ajaxToolkit:ModalPopupExtender> 

Kui nüüd see ekraanikattega aken avaneb, tahaks teda ESC klahviga sulgeda, aga ei kao ta ühtegi

CancelControlID ei mõju ESC klahvile, ehk JavaSript appi


 if (!Page.ClientScript.IsClientScriptIncludeRegistered("onKeyEsc"))
            {
                string url = ResolveClientUrl("~/Scripts/SulgeModal.js");
                Page.ClientScript.RegisterClientScriptInclude("onKeyEsc", url);
            }JavaSript ise SulgeModal.js selline

function pageLoad(sender, args) {
        if (!args.get_isPartialLoad()) {
            //  adding handler to the document's keydown event
            $addHandler(document, "keydown", onKeyDown);
        }
    }
function onKeyDown(e) {
    if (e && e.keyCode == Sys.UI.Key.esc) {
        // if the key pressed is the escape key, then close the dialog
        //alert("close");
        var bname = document.getElementById("ButtonModalClose");  //ClientIDMode="Static"      
        if (bname !== null)
        {
            bname.click();
        }
        //PageMethods.SulgeAken(); //ei tööta
    }
}

Tähele tuleb panna seda kohta JavaScriptis

document.getElementById("ButtonModalClose")

vastav Button tuleb ClientIDMode="Static" defineerida

asp:Button ID="ButtonModalClose" ClientIDMode="Static"

kolmapäev, 21. detsember 2016

Märkeruudu ärakaotamine CheckBoxListi grupeerimisel

ASP.NET CheckBoxList komponendil mõnikord vaja nimekirja grupeerida erinevatel põhjustel


Kogu trikk põhineb CSS3 kasutamisel, kuna see võib tekitada segadusi projekti piirides, siis mõtekas kasutada "inline CSS", näiteks vajaliku userControli sees

<style>
    #CheckBoxListOtsinguMajad input:disabled {
        display: none;
    }
</style>
reegli mõju piirame CheckBoxListOtsinguMajad komponendi nende osadega, mille input:disabled, ehk märkeruuduga, sättida tuleb ka  ClientIDMode="Static" , et ASP.NET komponendi ID-d ei muudaks ja CSS3 reegel komponendi tuvastaks

asp:CheckBoxList ID="CheckBoxListOtsinguMajad" ClientIDMode="Static"
Kui nüüd CheckBoxListi ListItem seada Enabled=False, siis vastavale reale CSS reegel rakendub ja kuna display: none; siis märkeruut kaob ära


protected void CheckBoxListOtsinguMajad_PreRender(object sender, EventArgs e)
    {
        foreach (ListItem it in this.CheckBoxListOtsinguMajad.Items)
        {
            if (it.Value.Equals("0")) //grupeeringu tunnus
            {
                it.Enabled = false;
                it.Selected = false;
                it.Attributes.Add("style", "font-size:14px;height:16px;font-weight:bold;");
            }
        }
    }

 Grupeeringu rida aga võiks teistest tugevamalt eristada, täiendame stiili
 it.Attributes.Add("style", "font-size:14px;height:16px;font-weight:bold;");

kolmapäev, 19. oktoober 2016

Raporti andmeallika akna taastamine


Ctrl+Alt+D klahvikombinatsioon toob raporti Report Data andmeallikate akna tagasi, kui see peaks kadunud olema